Tras perder el apoyo suficiente el Gobierno, en el Congreso de los Diputados para su final a aprobación. El RDL 21/2018 no fue aprobado. Por lo que tan solo será de aplicación en los contratos con fecha entre 19-12-2018 y 22-01-2019 ambos días inclusive. // Després de perdre el suport suficient el Govern, al congrés dels Diputats per la seva final aprovació. El RDL 21/2018 no va ser aprovat. Per tant, tan sols serà d’aplicació en els

Adjuntem un article de La Vanguardia del 05 de Maig de 2017.

Les recordamos a todos los propietarios e inquilinos que según el RDL 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del ITP y AJD, todos contratos de arrendamiento no gravados por el IVA están grabados por el ITP, cuyo sujeto pasivo es el arrendatario y que hay que liquidar en el periodo máximo de 1 mes desde la firma del contrato.

Consúltenos.

El passat 11 de Juliol es varen publicar en el Butlletí Ofical de l'Estat (BOE) el Reial Decret 9/2015 de l'11 de Juliol adelantant modificacions de la Llei 35/2015 de L'IRPF. Inicialmet no previstes per entrar en vigor fins d'aquí a 6 mesos.

Ens és d'especial interès fer saber que la retenció a aplicar als arrendaments de bens immobles urbans pasarà del 20% al 19,5% a partir del 01 d'Agost de 2015.

Els adjuntem un article del diari "La Vanguardia" que va sortir el passat 06 de Juny de 2015.

Els adjuntem escanejat, un article del diari "La Vanguardia" del 15 de Maig del 1997.

Des de el seu punt més àlgid a l'any 1977 l'IPC, ha mantingut una tendència baixista fins l'any 2015 i fins i tot ha arribat cotes negatives.

El més interessant, és que malgrat l'IPC ha anat baixant i està més baix que mai, el preu de molts productes són indubtablement més cars que abans. La principal raó d’això, és l’entrada d’Espanya a l’Euro.

A partir del 01 de Gener de 2015, els impostos que es pagaran per als guanys obtinguts de la venta de vivendes podran pujar fins al 50% si la última transmissió es va fer abans del 1994.

Segons el simulador de CincoDías.com. Suposem el cas de haver comprat una vivenda, el 01/01/1990 per 75.000,- € i vendre-la per 170.000,- €. Al 2014 tributaríem per uns 11.500,- €. Si la mateixa venda es fes al 2015 tributarem per 22.500,- €.

Segons el Reial Decret 235/2013, del 5 d’abril, sobre el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica del edificis, a partir del 1 de Juny de 2013 serà obligatori en les operacions de compravenda i lloguer.

Consulti’ns per a la tramitació.

El próximo mes de Setiembre de 2012 Cornadó finques cumple 40 años trabajando en el sector inmobiliario de la administración.

Una vez más, agradecemos su confianza durante todos estos años y confiamos en seguir mejorando nuestro servicio cada día.

Por Real Decreto 13/2011 el gobierno reinstaura de manera temporal para el año 2011 y 2012 el IP. Eliminando la bonificación del 100% sobre la cuota que existía.

 

  • El mínimo exento es de 700.000,- €.
  • La exención de tributación por vivienda habitual tiene un máximo de 300.000,- €. 

Páginas